Advertisement

Infobox

Template talk
Info Title

Title row 1

Info row 1

Title row 2

Info row 2

Title row 3

Info row 3

Title row 4

Info row 4

Title row 5

Info row 5

Title row 6

Info row 6

Title row 7

Info row 7

Title row 8

Info row 8

Title row 9

Info row 9

Title row 10

Info row 10

Complete Infobox:
{{Infobox
|Box title = Info Title
|Image file = sample.jpg
|Image size = 125
|Row 1 title = Title row 1
|Row 1 info = Info row 1
|Row 2 title = Title row 2
|Row 2 info = Info row 2
|Row 3 title = Title row 3
|Row 3 info = Info row 3
|Row 4 title = Title row 4
|Row 4 info = Info row 4
|Row 5 title = Title row 5
|Row 5 info = Info row 5
|Row 6 title = Title row 6
|Row 6 info = Info row 6
|Row 7 title = Title row 7
|Row 7 info = Info row 7
|Row 8 title = Title row 8
|Row 8 info = Info row 8
|Row 9 title = Title row 9
|Row 9 info = Info row 9
|Row 10 title = Title row 10
|Row 10 info = Info row 10
}}






Info Title

Title row 1

Info row 1

Title row 2

Info row 2

Title row 3

Info row 3

Title row 4

Info row 4

Title row 5

Info row 5

Title row 6

Info row 6

Title row 7

Info row 7

Title row 8

Info row 8

Title row 9

Info row 9

Title row 10

Info row 10

Infobox Image omitted :
{{Infobox
|Box title = Info Title
|Row 1 title = Title row 1
|Row 1 info = Info row 1
|Row 2 title = Title row 2
|Row 2 info = Info row 2
|Row 3 title = Title row 3
|Row 3 info = Info row 3
|Row 4 title = Title row 4
|Row 4 info = Info row 4
|Row 5 title = Title row 5
|Row 5 info = Info row 5
|Row 6 title = Title row 6
|Row 6 info = Info row 6
|Row 7 title = Title row 7
|Row 7 info = Info row 7
|Row 8 title = Title row 8
|Row 8 info = Info row 8
|Row 9 title = Title row 9
|Row 9 info = Info row 9
|Row 10 title = Title row 10
|Row 10 info = Info row 10
}}


Info Title

Title row 1

Info row 1

Title row 2

Info row 2

Title row 3

Info row 3

Infobox Image omitted and displaying only 3 rows of information:
{{Infobox
|Box title = Info Title
|Row 1 title = Title row 1
|Row 1 info = Info row 1
|Row 2 title = Title row 2
|Row 2 info = Info row 2
|Row 3 title = Title row 3
|Row 3 info = Info row 3
}}


Info Title

Title row 1

Info row 1

Title row 2

Info row 2

Title row 3

Info row 3

Infobox Image and title row 4 omited:
Result: Row 4, 5, and 6 will not be displayed.
{{Infobox
|Box title = Info Title
|Row 1 title = Title row 1
|Row 1 info = Info row 1
|Row 2 title = Title row 2
|Row 2 info = Info row 2
|Row 3 title = Title row 3
|Row 3 info = Info row 3
|Row 4 info = Info row 4
|Row 5 title = Title row 5
|Row 5 info = Info row 5
|Row 6 title = Title row 6
|Row 6 info = Info row 6
}}